ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเพื่อการตื่นรู้ในหัวข้อ “ทางสว่างสู่ความสงบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มจธ.