มอบเงินรายได้จากงาน ME Night 2014 แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ทางชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มอบเงินรายได้จากงาน ME Night 2014 เป็นจำนวนเงิน 375,000 บาทเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อไป