บทสัมภาษณ์ FORMULA STUDENT 2015 พบกับ Black pearl VII: Black mamba

บทสัมภาษณ์ FORMULA STUDENT 2015

อิอิ

BLACK PEARL RACING TEAM 

 KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

เชิญพบกับ KMUTT Formula Student  ในรูปแบบใหม่

 

 

 

    Black pearl VII:Black mamba 

      “รวดเร็ว ดุดัน น่าเกรงขาม”

 

 

Formula Student 

   Formula Student คือ รถแขงที่ถูกยอสวนมาจากรถแขง Formula 1 ซึ่งออกแบบและสรางโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตกฎกติกาเดียวกันทั่วโลก ซึ่งออกโดย SAE International เพื่อใชในการแขงขันรายการตางๆ ของ Formula SAE (FSAE) นอกจากนี้นักศึกษาจะทำการสรางรถ Formula Student ขึ้นใหมทุกปโดยนำขอมูลของรถคันกอนที่เคยผานมาทำการพัฒนา และแกไขขอบกพรองเพื่อพัฒนารถใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การทำงานของKMUTT Formula Student จะแบงฝายการทำงานออกเปนทั้งหมด 4 ทีม คือ

10

 1. Frame and Body Team  

2. Engine Team  

3. Transmission Team  

4. Suspension Team

 

 

What is the FSAE ?  FSAE คืออะไรค่ะ?

      Formula SAE (FSAE) คือ รายการแขงขันรถ Formula Student ที่จัดขึ้นโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนตของประเทศตางๆ ซึ่งมีการจัดการแขงขันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีเปาหมายเพื่อพัฒนาและฝกฝนทักษะของนักศึกษาทางดานเทคโนโลยียานยนต ตลอดจนฝกฝนการทำงานอยางเปนระบบ การจัดการและการวางแผน เพื่อสราง     บุคลากรที่มีคุณภาพออกสูสังคมตอไป

 

OUR CONCEPT มีแนวคิดและแรงบัลดาลใจในการสร้างรถมาจากอะไรค่ะ?

       KMUTT Formula Student มีแรงบัลดาลใจในการสร้างรถมาจากงู BLACKMAMBA ซึ่งเป็นงูพิษสีดำ             มีความดุดัน น่าเกรงขาม อีกทั้งยังเป็นงูที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย

 

OUR PLAN การวางแผนเพื่อที่จะพัฒนารถมีอะไรบ้าง?

        ทีม KMUTT Formula Student (Black Pearl VII : Blackmamba) มีแนวทางที่จะพัฒนารถใหสามารถดึงกำลังของตัวเครื่องสงมาสูลอเพื่อมีจำนวนแรงมาและแรงบิดใหมากขึ้นและพัฒนาในสวนของระบบชวงลางเพื่อใหรถสามารถยึดเกาะพื้นสนามและเขาโคงไดดีกวาเดิม อีกทั้งยังนำระบบอิเล็กทรอนิคเขามาประยุคใชกับตัวรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกนักขับ

 

9

        progress ความคืบหน้าในการสร้างรถเป็นอย่างไรบ้างค่ะ?

              ทีม KMUTT Formula Student สร้างโครงหรือเฟรมจำลองขั้นมาเพื่อหาจุดยึดตัวเครื่องเข้ากับเฟรมของรถ ซึ่งเป็นการวัดระยะเพื่อหาความเหมาะสมของการนำส่วนประกอบมาใส่เฟรมรถให้ได้ขนาดพอดีกันและที่สำคัญเป็นการตรวจสอบกฎของ FSAE  ซึ่งในเร็วๆนี้นักศึกษากำลังจะสร้างโครงหรือ เฟรมของจริง 

 

 

 

 Cost & Sponsor การสร้างรถต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ค่ะ?

       การสร้างรถแต่ละคันนั้นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท โดยจะแบ่งงบประมาณออกเป็นส่วนต่างๆ 4 ส่วนดังนี้    

1. Car ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบรถ  ใช้จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท  

2. Travelค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกซ้อมและแข่งขัน   ใช้จำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท        

3. Shippingค่าใช้จ่ายในการส่งรถไปแข่งในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในและนอกประเทศ  ใช้จำนวนเงินประมาณ  500,000 บาท

4.ค่าบำรุงรักษารถ ซ่อมรวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของรถใช้จำนวนเงินประมาณ  500,000 บาท

 

ประมวลภาพ KMUTT Formula Student

   รูปภาพ1       

            11

 

12

 

รูปภาพ4

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและร่วมสนับสนุนได้ที่
รูปแบบการประชาสัมพันธ์

นิตยาสาร KMUTT Formula Student

Facebook : KMUTT Formula Student

Email : kmuttblackpearl7@gmail.com

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายศิริพจน์   ศรีวิรัตน์  ME 53 ตัวแทนชมรม KMUTT Formula Student

ผู้สัมภาษณ์ : นางสาวกชกร  อยู่เรือง  ME รหัส 57 

                      นางสาวธนภร  สุขใจ    ME  รหัส 57

เรียบเรียงโดย : นางสาวธนภร   สุขใจ      ME รหัส 57