การประชุม KMAC ครั้งที่ 2/2558

 

 

คณะกรรมการชมรม KMAC ชุดที่ 3 ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2558 ขึ้น ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล