การประชุมชมรม KMAC ครั้งที่ 1/2558

 

                        คณะกรรมการชมรม KMAC ชุดที่ 3 ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2558 ขึ้น ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล